PŘIHLÁŠKA

Registraci hráče a vyplnění on-line přihlášky do tenisových kurzů proveďte ZDE.

Po vyplnění nové registrace vyčkejte na potvrzovací email, pomocí kterého si zadáte své přístupové heslo. Poté je nutné vyčkat (do 24h) na další email, kde Vám bude přidělena kategorie hráče – poté budete moci svou přihlášku do tenisových kurzů vyplnit.

Provozní a platební řád

  1. Žákem Tenisové akademie Čelákovice (dále jen TA) se stává ten, kdo odeslal řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku. Přihlášení platí na období říjen 2023 – červen 2024. Po ukončení halové části (cca na konci března) je možnost kurz přerušit nebo si upravit rozvrh (počet hodin, menší počet hráčů,…)

Odevzdání přihlášky neznamená zařazení do tenisového kurzu. Tak se stane v případě, že obě strany dle svých možností (hráč vyplní na přihlášce) se shodnou na časovém rozvrhu tréninků.

Na přihlášku se hradí nevratná záloha ve výši 1.500,- Kč na účet: 3904623319/0800 (V případě, že by se hráče z časových důvodů nepodařilo  zařadit, záloha se vrací).  Hráč TA (nebo jeho zástupce) souhlasí s provozním řádem a zavazuje se uhradit kurzovné dle níže uvedených podmínek.

  1. Kurzovné

Je účtováno paušální částkou viz ceník na našem webu CENÍK

Výše kurzovného je pohyblivá podle počtu žáků v kurzu a počtu tréninků.

Kurzovné zahrnuje: trenérské služby, pronájem kurtu/haly, pomůcky, zvýhodněnou účast na některých akcích pořádaných TA

Kurzovné se hradí za těchto podmínek:

Období 10/2023 – 6/2024, platba sjednané částky se uhradí dle data splatnosti faktury. Jiné termíny splátek a jejich rozložení je možno sjednat po dohodě.

V případě pozdní úhrady Vám bude účtován v souladu s Občanským zákoníkem úrok z prodlení ve výši až 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Záloha se odečítá z poslední faktury za tenisové tréninky. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na účet  TA: 3904623319/0800. Do poznámky k platbě uveďte jméno hráče.

Kurzovné se hradí začátkem tréninkové sezony. Ceny jsou kalkulovány na přesný počet dětí ve skupině po celou tréninkovou sezonu. V případě změny (tj. úbytku dětí ve skupině) by nebylo reálné požadovat na zbývajících dětech zvýšené kurzovné. Naopak, pokud počet dětí v průběhu školičky stoupne (za souhlasu všech dětí v dané skupině), náleží dětem z původní skupiny vrácení části kurzovného, které odpovídá navýšení počtu dětí ve skupině. Z výše uvedených důvodů je kurzovné nevratné.

  1. Tréninky o prázdninách

Tréninky neprobíhají o prázdninách a jsou z kurzovného odečteny: podzimní prázdniny 26.-27.10.2023, státní svátek 28.9.,28.10. a 17.11.2023, vánoční prázdniny 23.12.-2.1.2024, pololetní prázdniny 2.2.2024, jarní prázdniny 19.2.-25.2., velikonoční prázdniny 28.3.-29.3., státní svátek 1.5. a 8.5.2024.

Tréninky končí 30.6.2024, o letních prázdninách je možné využít příměstských táborů, soustředění nebo si domluvit konkrétní tréninkové hodiny.

  1. Povinnosti žáka

Žák (jeho zákonný zástupce) je povinen si založit (pokud tak již neučinil v předchozím tréninkovém období) tzv. uživatelský účet, přes který mu TA sděluje veškeré informace (platbu, náhradní hodiny, možnost účasti na vypsaných turnajích).

Žáci jsou povinni přicházet na hodiny včas a být připraveni 5 minut před započetím tréninku.

Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a pokynů trenérů.

Vstup na kurty je povolen pouze ve sportovní obuvi s tenisovou podrážkou, v případě tréninku v hale s pevným povrchem nutná čistá obuv, boty od antuky nejsou přípustné.

Dospělý doprovod nesmí zasahovat do průběhu tréninku a zdržuje se v prostoru vyhrazeném pro diváky.

Žák trénující pod TA smí trénovat u trenérů nepatřících pod mateřskou TA pouze po výslovné dohodě.

Žák TA by měl být úrazově pojištěn. Za případné úrazy, ke kterým i při zachování veškerých opatření ze strany poskytovatele sportovního tréninku může během hodiny dojít, nenese TA žádnou odpovědnost.

Za věci odložené v šatnách a na kurtech TA neručí, cenné věci lze však po dohodě dát do úschovy k trenérovi.

Žák TA nebude úmyslně poškozovat majetek TA ani majetek, který má TA v užívání. Pro případ vzniku škody zaviněným jednáním ze strany žáka odpovídá za škodu jeho zákonný zástupce.

  1. Neúčast na tréninku

Jestli-že se žák nebude moci z jakýchkoliv důvodů účastnit tréninku je potřeba, aby se z hodiny omluvil (den předem do 19h). Omlouvání funguje online přes uživatelský účet hráče, který má založený na stránkách TA. V případě, že účet nemáte, prosíme založte si jej. Hodiny si může hráč průběžně nahrazovat přes víkendové vypsané termíny (vždy vám přijde informace o vypsané hodině- počítá se s vypisováním náhrady 1x měsíčně). Nevybrané náhrady do konce tréninkové sezony propadají, pokud není dohodnuto jinak.

Jestli-že se žák nebude moci ze zdravotních důvodů účastnit tréninku v období delším než 2 týdny a doloží-li to lékařským potvrzením nejpozději v průběhu prvního týdne nepřítomnosti, lze vrátit poměrnou část kurzovného, avšak pouze jeho část za výkon trenéra od 3. týdne nepřítomnosti. Kurz je možné přerušit pouze z důvodu dlouhodobé nemoci či zranění.

  1. Ostatní ujednání

Není-li dohodnuto jinak, výuková hodina trvá 55minut.

TA si vyhrazuje právo změnit trenéra pro určitý trénink bez povinnosti o tom informovat hráče předem.

TA si vyhrazuje právo změnit cenu kurzovného, a to v návaznosti na začátek nové sezóny s povinností informovat stávající klienty o chystané změně minimálně 14 dní předem.

TA si vyhrazuje právo změnit z provozních důvodů čas a místo tréninku, avšak pouze po dohodě se zákonným zástupcem žáka.

Při porušení provozního řádu může být žák bez náhrady vyloučen z kurzů.

V případě, že trénink z důvodů ležících na straně TA odpadne bez náhrady, TA se zavazuje vrátit poměrnou část kurzovného.

Hráč (jeho zákonný zástupce) souhlasí s uveřejněním fotografií a videa své osoby, pořízených TA na sportovních akcích, na webových stránkách TA a TK Čelákovice.